ALGEMENE VOORWAARDEN

Tot stand gekomen op 1-1-2021.
Algemene Voorwaarden Algemeen B.V., gevestigd aan Grotestraat 1, 1111 AB, te Amsterdam, ingeschreven bij de KvK onder nummer 12345678.

Juridische specialist

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:

De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Algemeen B.V.

Algemeen B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 12345678

Overeenkomst:

Elke overeenkomst gesloten tussen Algemeen B.V. en de wederpartij.

Product:

Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Algemeen B.V.

Wederpartij:

Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen.

In deze lijst worden de standaardbegrippen gedefinieerd zodat het duidelijk is voor beide partijen wat hiermee bedoeld wordt. We adviseren je om de begrippen koop op afstand, tegoedbon, consumenten en bedrijven hier ook in op te nemen.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Algemeen B.V. en de Wederpartij.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Algemeen B.V., voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

Het is altijd verstandig om een bepaling op te nemen dat in ieder geval één of meer bepalingen in de voorwaarden nietig over vernietigbaar zijn, de overige bepalingen van de algemene voorwaarden geldig blijven.

Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.

Geadviseerd wordt om in deze bepaling vast te leggen of de aanbiedingen en/of offertes vrijblijvend zijn of dat er een vervaltermijn bestaat.

Algemeen B.V. kan niet onder bepaalde omstandigheden niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden.

U kunt in deze bepaling opnemen indien u een fout in de aanbieding of offerte maakt, de klant u niet aan deze aanbieding en/of offerte kan houden.

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en van Algemeen B.V..

Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Mocht de overeenkomst voor bepaalde tijd worden afgesloten dan dient de periode te worden vastgelegd waarvoor de overeenkomst wordt aangegaan.

Beëindiging overeenkomst

Verstandig is om de opzegtermijn in de algemene voorwaarden op te nemen.

Wijziging overeenkomst

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Algemeen B.V. zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Algemeen B.V. zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Algemeen B.V. kunnen worden toegerekend.

Er geldt een inlichtingenplicht om de klant op de hoogte te stellen van een wijziging van de overeenkomst.

Uitvoering overeenkomst

Algemeen B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Algemeen B.V. heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

In de voorwaarden kan opgenomen worden dat u niet verplicht bent tot uitvoering van de volgende fase zolang de klant de factuur niet heeft betaald.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies aan Algemeen B.V..

Wederpartij is verplicht om de juiste en volledige informatie te verstekken.

Prijzen

De prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Of de prijs inclusief of exclusief btw genoemd mag worden is afhankelijk van of u aan consumenten of bedrijven levert.

Prijswijziging

Indien Algemeen B.V. met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Algemeen B.V. gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd.

Op deze regel bestaan drie uitzonderingen op. Geadviseerd wordt deze uitzonderingen in de voorwaarden te vermelden.

Koop op afstand

Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.

Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien dagen na de ontvangst van de door de Algemeen B.V. geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

Dit artikel geldt alleen voor consumenten.

De Wederpartij heeft daarnaast het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen.

Deze bepaling geldt slechts als de levertijd niet is nagekomen.

Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Algemeen B.V. de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Algemeen B.V. uiterlijk binnen veertien dagen het aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug

Dit geldt alleen onder bepaalde omstandigheden.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

Hieronder kunnen de wettelijke uitzonderingen opgenomen

Levering

Levering vindt plaats af Algemeen B.V. of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

Hierbij is het van belang om te bepalen of er wordt aangeboden aan consumenten of bedrijven.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld.

Er zijn omstandigheden wanneer deze verplichting niet geldt.

Leveringstermijnen

De levering zal plaatsvinden binnen een door de Algemeen B.V. opgegeven termijn.

Geadviseerd wordt om in de voorwaarden te vermelden dat het opgegeven termijn slechts indicatief is en geen fatale termijn.

Risico-overgang

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Algemeen B.V..

Voor risico-overgang gelden voor consumenten andere bepalingen dan voor bedrijven.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Algemeen B.V. aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

Geadviseerd wordt om in deze bepaling rekening te houden met een eventueel faillissement, surseance van betaling of curatele van de klant.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Algemeen B.V. aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Ten aanzien van consumenten gelden er andere regels.

Tegoedbon

Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij Algemeen B.V..

Een tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt op de Tegoedbon vermeld.

Wanneer is sprake is van koop op afstand heeft de klant recht om een tegoedbon te annuleren.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Algemeen B.V. in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Algemeen B.V. totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Geadviseerd wordt te specificeren wat er in het kader van de overeenkomst is verschuldigd.

Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Algemeen B.V. het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten.

Algemeen B.V. behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Algemeen B.V. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

De vorm van de ontbinding moet ook nog worden opgenomen. Na ontbinding worden vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Voorts is Algemeen B.V. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Indien Algemeen B.V. de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Algemeen B.V. niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Op deze regel bestaan een aantal uitzonderingen op. Geadviseerd wordt deze uitzonderingen in de voorwaarden te vermelden.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Algemeen B.V. of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Geadviseerd wordt om een beschrijving van wat onder overmacht wordt verstaan in de voorwaarden op te nemen.

Garanties

Algemeen B.V. garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal Algemeen B.V., na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.

 

Indien een product door een fabrikant is geproduceerd, moet wordt opgenomen dat de klant ook recht heeft op fabrieksgarantie.

Onderzoek en reclame

De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen drie dagen na aflevering, te onderzoeken.

Geadviseerd wordt te vermelden wat onderzocht moet worden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen drie dagen na levering van het Product schriftelijk aan Algemeen B.V. gemeld te worden.

Geadviseerd wordt om tevens een bepaling op te nemen omtrent onzichtbare gebreken.

Aansprakelijkheid

Algemeen B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Algemeen B.V..

U kunt uw aansprakelijkheid nooit helemaal uitsluiten. Geadviseerd wordt om op te nemen, indien u aansprakelijk wordt gesteld, deze aansprakelijkheid uit te sluiten tot een maximum bedrag.

Algemeen B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

Vervolgens wordt uiteengezet wat onder indirecht schade wordt verstaan.

Algemeen B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Algemeen B.V. is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Algemeen B.V. kenbaar behoorde te zijn.

Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Algemeen B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Algemeen B.V. en de door Algemeen B.V. (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Indien een vordering betrekking heeft op een gebrek aan een product dient het verjaringstermijn twee jaar te zijn.

Intellectuele eigendom

Algemeen B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacy

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Algemeen B.V. verstrekt, zal Algemeen B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Geadviseerd wordt om naast een privacybepaling een geheimhoudingsbeding op te nemen.

Algemeen B.V. mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het wordt aangeraden om in de algemene voorwaarden ook een klachtenregeling op te nemen.

Cookies

Nieuwsbrief

Het opnemen van een bepaling omtrent cookies en een nieuwsbrief is optioneel.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Algemeen B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.